PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

BAHAGIAN I - NEGERI-NEGERI, AGAMA DAN UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN
Perkara 1. Nama, Negeri-negeri dan wilayah-wilayah Persekutuan.

(1) Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris.

(2) Negeri-Negeri Persekutuan terdiri daripada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Terengganu.

(3) Tertakluk kepada Fasal (4), wilayah-wilayah bagi setiap Negeri yang disebut dalam Fasal (2) ialah wilayah-wilayah yang termasuk di dalam Negeri-Negeri itu sebaik sebelum Hari Malaysia.

(4) Wilayah bagi Negeri Selangor tidaklah termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 [Akta A206] dan Wilayah Persekutuan Putrajaya yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001 [Akta A1095] dan wilayah bagi Negeri Sabah tidaklah termasuk Wilayah Persekutuan Labuan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984 [Akta A585], dan kesemua Wilayah Persekutuan tersebut hendaklah menjadi wilayah-wilayah Persekutuan.

_________________________________________
CATATAN:

Per. 1:

Perkara asal sebagaimana yang terdapat pada Hari Merdeka berbunyi seperti yang berikut:

"1. (1) Persekutuan hendaklah dikenali dengan nama Persekutuan Tanah Melayu (dalam bahasa Inggeris Federation of Malaya).

(2) Negeri-Negeri Persekutuan ialah Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu (yang dahulunya dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu) dan Melaka dan Pulau Pinang (yang dahulunya dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat Melaka dan Pulau Pinang).

(3) Wilayah bagi setiap satu Negeri yang disebut dalam Fasal (2) ialah wilayah yang termasuk di dalam Negeri itu sebaik sebelum Hari Merdeka.".


Per. 1(2):

Perkara yang ada sekarang, tanpa Fasal (4), dimasukkan oleh Akta 26/1963, seksyen 4, berkuat kuasa dari 16-9-1963 (iaitu apabila Malaysia ditubuhkan). Akta 59/1966, seksyen 2, berkuat kuasa dari 9-8-1965 (iaitu tarikh Singapura meninggalkan Malaysia) meminda Fasal (2) dengan memotong daripadanya perenggan (c) yang berbunyi seperti berikut:

"(c) Negeri Singapura.".


Fasal (2) yang ada sekarang digantikan oleh Akta A354, seksyen 2, berkuat kuasa dari 27-8-1976. Fasal ini sebelum digantikan oleh Akta A354 dipinda oleh Akta 26/1963, seksyen 4, berkuat kuasa dari 16-9-1963 (iaitu apabila Malaysia ditubuhkan) berbunyi seperti yang berikut:

"(2) Negeri-Negeri Persekutuan terdiri daripada-

(a) Negeri-Negeri Tanah Melayu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu;

(b) Negeri-Negeri Borneo, iaitu, Sabah dan Sarawak; dan

(c) Negeri Singapura.".


Per. 1(3):

Perkataan "Tertakluk kepada Fasal (4)," dimasukkan sebelum perkataan "wilayah-wilayah bagi setiap Negeri" oleh Akta A206, Jadual, berkuat kuasa dari 1-2-1974.


Per. 1(4):

1. Fasal asal yang ditambahkan oleh Akta A206, Jadual, berkuat kuasa dari 1-2-1974 (iaitu tarikh penubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) berbunyi seperti berikut:

"(4) Wilayah bagi Negeri Selangor tidaklah termasuk Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973.".


2. Kemudiannya pula, Fasal ini dipinda pleh Akta A566, subseksyen 2(1), berkuat kuasa dari 1-2-1974, dengan memasukkan selepas angka "1973" perkataan ", dan Wilayah Persekutuan hendaklah dikira suatu wilayah di dalam Persekutuan".

Subseksyen 2(2) Akta A566 juga memperuntukkan mulai dari 1-2-1974 bahawa-

"Apa-apa sebutan dalam Perlembagaan dan mana-mana undang-undang bertulis lain mengenai Persekutuan Malaya, Malaysia, Negeri-Negeri Persekutuan, Negeri-Negeri Tanah Melayu, atau Malaysia Barat, bagaimana jua pun digunakan, sama ada atau tidak digunakan berhubungan dengan atau sebagai sebahagian daripada suatu ungkapan lain, hendaklah ditafsirkan termasuk suatu sebutan mengenai Wilayah Persekutuan, melainkan jika terdapat peruntukan ayata yang berlawanan atau terdapat sesuatu dalam perkara atau konteksnya yang tak konsisten atau bertentangan dengan pentafsiran itu.".


3. Fasal yang di atas digantikan oleh Akta A585, seksyen 11, berkuat kuasa dari 16-4-1984.

4. Fasal ini telah digantikan sekali lagi oleh Akta A1095, seksyen 11, berkuat kuasa dari 1-2-2001.

                                                                                                                                                                                                            

     Sebelum          Isi Kandungan    

     Selepas