PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

BAHAGIAN III - KEWARGANEGARAAN
Bab 2 - Penamatan Kewarganegaraan
Perkara 25. Pelucutan kewarganegaraan melalui pendaftaran di bawah Perkara 16A atau 17 atau melalui penaturalisasian.

(1) Kerajaan Persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan mana-mana orang yang menjadi warganegara melalui pendaftaran di bawah Perkara 16A atau 17 atau yang menjadi warganegara melalui penaturalisasian jika berpuas hati--

(a) bahawa orang itu telah menunjukkan dirinya melalui perbuatan atau percakapan sebagai tidak taat atau tidak setia kepada Persekutuan;

(b) bahawa orang itu, dalam masa apa-apa peperangan yang dalamnya Persekutuan sedang atau telah terlibat, telah dengan menyalahi undang-undang berdagang dengan atau menghubungi musuh atau melibatkan diri atau menjadi sekutu dalam apa-apa perniagaan yang pada pengetahuannya telah dijalankan mengikut apa-apa cara sehingga dapat membantu musuh dalam peperangan itu; atau

(c) bahawa orang itu, dalam tempoh lima tahun mulai dari tarikh pendaftaran atau dari tarikh perakuan diberikan, telah dihukum dengan pemenjaraan di mana-mana negara selama tempoh tidak kurang daripada dua belas bulan atau denda tidak kurang daripada lima ribu ringgit atau yang senilai dengannya dalam mata wang negara itu, dan telah tidak mendapat pengampunan bebas berkenaan dengan kesalahan yang kerananya dia telah dihukum sedemikian.

(1A) Kerajaan Persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan mana-mana orang yang menjadi warganegara melalui pendaftaran di bawah Perkara 16A atau 17 atau yang menjadi warganegara melalui penaturalisasian jika berpuas hati bahawa orang itu, tanpa kelulusan Kerajaan Persekutuan, telah menerima, berkhidmat dalam, atau melaksanakan tugas apa-apa jawatan, perjawatan atau pekerjaan di bawah Kerajaan mana-mana negara di luar Persekutuan atau mana-mana subbahagian politiknya, atau di bawah mana-mana agensi Kerajaan itu, dalam apa-apa hal jika suatu sumpah, ikrar atau akuan setia dikehendaki berkenaan dengan jawatan, perjawatan atau pekerjaan itu:

Dengan syarat bahawa seseorang tidaklah boleh dilucutkan kewarganegaraannya di bawah Fasal ini oleh sebab apa-apa jua yang dilakukan olehnya sebelum permulaan bulan Oktober 1962, berhubung dengan suatu negara asing, dan sebelum permulaan bulan Januari 1977, berhubung dengan suatu negara Komanwel, walaupun pada masa itu dia telah menjadi seorang warganegara.

(2) Kerajaan Persekutuan boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan mana-mana orang yang menjadi warganegara melalui pendaftaran di bawah Perkara 16A atau 17 atau yang menjadi warganegara melalui penaturalisasian jika berpuas hati bahawa orang itu biasanya bermastautin di negara-negara di luar Persekutuan bagi tempoh terus-menerus selama lima tahun dan dalam tempoh itu orang itu--

(a) tidak pernah pada bila-bila masa berada dalam perkhidmatan Persekutuan atau dalam perkhidmatan sesuatu organisasi antarabangsa yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan; dan juga

(b) tidak mendaftarkan tiap-tiap tahun di konsulat Persekutuan niatnya hendak mengekalkan kewarganegaraannya:

Dengan syarat bahawa Fasal ini tidaklah terpakai bagi apa-apa tempoh kemastautinan di mana-mana negara Komanwel sebelum permulaan bulan Januari 1977.

(3) (Dimansuhkan).

____________________________________________
CATATAN

Per. 25:

1. Lihat Per. 26B(2), 27(1), 28(2), 28A(2), (4), (5), (6).

Fasal (1): Akta 14/1962, Jadual, seksyen 3, berkuat kuasa dari 1-10-1962, memotong perkataan "Tertakluk kepada Fasal (3)" yang terdapat di permulaan. Akta 26/1963, perenggan 33(2)(a), berkuat kuasa dari 16-9-1963, menggantikan perkataan "Perkara 17" dengan "Perkara 16A atau 17".

Fasal (1)(c): Perkataan "dollar" digantikan dengan "ringgit" oleh Akta 160, seksyen 2, berkuat kuasa dari 29-8-1975.

Fasal (1A): 1. Ditambahkan oleh Akta 14/1962, subseksyen 10(2), berkuat kuasa dari 1-10-1962. Akta 26/1963, perenggan 33(2)(a) dan (b), berkuat kuasa dari 16-9-1963, menggantikan perkataan "Perkara 17" dengan "Perkara 16A atau 17", memotong perkataan "selepas pendaftaran atau penaturalisasian atau permulaan kuat kuasa Fasal ini, mengikut mana-mana yang terkemudian," dan menambahkan proviso itu.

2. Dipinda oleh Akta A354, seksyen 8, berkuat kuasa dari 27-8-1976, dengan menggantikan "negeri asing" dengan "negeri luar Persekutuan", dan dengan memasukkan selepas "Oktober, 1962," dalam proviso perkataan "berkaitan dengan suatu negeri asing, dan sebelum permulaan bulan Januari, 1977, berkaitan dengan suatu negeri Komanwel,".

Fasal (2): Akta 14/1962, Jadual, seksyen 3, berkuat kuasa dari 1-10-1962, memotong perkataan "Tertakluk kepada Fasal (3)" yang terdapat di permulaan dan menggantikan perkataan "tujuh tahun" dengan "lima tahun (sama ada bermula sebelum, pada atau selepas Hari Merdeka)" yang dimasukkan oleh Akta 14/1962, dan menggantikan perkataan "Konsulat Malaya" dengan "konsulat Persekutuan" di perenggan (b).

3. Perkataan "negeri-negeri asing" digantikan dengan "negeri-negeri di luar Persekutuan" dan suatu proviso baru kepada Fasal (2) ditambahkan oleh Akta A354, seksyen 8, berkuat kuasa dari 27-8-1976.

Perenggan (c): Lihat Jadual Kedua Bahagian III, seksyen 4(1).

Lihat Per. 28(3).

Fasal (3): Fasal ini yang berbunyi seperti yang berikut dimansuhkan oleh Akta 14/1962, Jadual, seksyen 3, berkuat kuasa dari 1-10-1962:

"(3) Tiada seorang pun boleh dilucutkan kewarganegaraan di bawah Perkara ini melainkan jika Kerajaan Persekutuan berpuas hati bahawa tidak berfaedah kepada kebaikan awam untuk orang itu terus menjadi warganegara; dan tiada seorang pun boleh dilucutkan kewarganegaraan di bawah Fasal (1) jika, akibat daripada pelucutan itu, dia tidak akan menjadi warganegara mana-mana negara di luar Persekutuan.".

                                                                                                                                                                                                            

     Sebelum          Isi Kandungan    

     Selepas