|ENGLISH

 

[ ]

 

DASAR BARU PERSARAAN DAN PENCEN


Cebisan Ucapan Y.A.B Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia
Di Majlis Perhimpunan Hari Pekerja Sektor Awam 2008
10 Mei 2008
Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya

 

1.

Antara kandungan ucapan Y.A.B Perdana Menteri mengenai dasar baru persaraan dan pencen :  

 • “... kerajaan telah memutuskan untuk meningkatkan umur persaraan daripada 56 tahun kepada 58 tahun berkuatkuasa mulai 1 Julai 2008...";
   

 • ”Mengenai pencen terbitan, pada masa ini salah satu syarat  pencen terbitan yang dibayar kepada ahli keluarga gemulah ialah kadarnya akan disusut 70% selepas 12 ½ tahun dari tarikh persaraan atau kematian dalam perkhidmatan anggota sektor awam. Berdasarkan kajian terperinci, bagi keluarga yang mempunyai anak kecil semasa kematian gemulah, syarat ini agak membebankan dari segi kewangan. Untuk mengurangkan beban ini, kerajaan telah bersetuju untuk menghapuskan syarat penyusutan pencen terbitan ini mulai 1 Januari 2009. Ini bermakna pencen terbitan ini akan dibayar 100% kepada ahli keluarga gemulah.
   

 • ”... kerajaan bersetuju untuk menghitung pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun bagi semua pesara dan penerima pencen berkuatkuasa 1 Januari 2009. Sebelum ini, pencen pegawai perkhidmatan awam dihitung dengan mengambilkira tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 25 tahun. Dasar baru ini juga meliputi persaraan dan kematian dalam perkhidmatan sebelum tarikh kuatkuasa. Walau bagaimanapun kadar pencen yang dihitung semula akan dibayar mulai 1 Januari 2009 tanpa bayaran tunggakan.”; dan
   

 • ”Buat ibu atau bapa pegawai yang meninggal dunia tanpa meninggalkan waris akan dibayar pemberian sekali atau ex-gratia dan bukan pencen terbitan mulai 1 Januari 2009.”

2. Sebelum ini kerajaan telah bersetuju memansuhkan syarat pemastautinan di Malaysia bagi pemberian pencen terbitan melebihi 12 ½ tahun dan penyelarasan pencen berkuatkuasa mulai Januari 2008
   
 
 
HURAIAN
 
I.

Umur persaraan wajib anggota sektor awam dilanjutkan daripada 56 tahun kepada 58 tahun : 

 • Tidak dilaksanakan secara automatik sebaliknya tertakluk kepada opsyen yang akan dibuat oleh setiap individu yang sedang berkhidmat. Dilaksanakan sebagai syarat perkhidmatan kepada anggota yang sedang dilantik mulai 1 Julai 2008.
   

 • Opsyen turut diberikan kepada mereka yang telah memilih kekal bersara wajib apabila mencapai umur lima puluh lima (55) tahun mengikut Pekeliling Perkhidmatan  Bilangan 3 tahun 2001.
   

 • Opsyen juga akan diberi kepada mereka yang telah memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

 • Seseorang pegawai yang sepatutnya bersara wajib kerana mencapai umur 56 tahun pada 1 Julai 2008 (iaitu tarikh kelahirannya ialah 1 Julai 1952) akan diberi opsyen untuk berkhidmat sehingga beliau bersara wajib apabila mencapai umur 58 tahun (iaitu pada 1.7.2010). Ini adalah kerana pada 1 Julai 2008 (iaitu tarikh kuat kuasa dasar baru persaraan wajib apabila mencapai umur 58 tahun), semua pegawai yang belum mencapai umur 58 tahun pada tarikh itu (termasuk pegawai yang mencapai umur 56 tahun pada tarikh itu) boleh terus berkhidmat sehingga persaraan apabila mencapai umur 58 tahun sekiranya beliau memilih untuk berbuat demikian. Sebaliknya, seseorang pegawai yang mencapai umur 56 pada 30 Jun 2008 atau sebelumnya (iaitu yang telah dilahirkan pada 30.6.1952 atau sebelumnya) TIDAK diberi opsyen berkenaan dan hendaklah bersara wajib apabila mencapai umur 56 tahun kerana beliau tidak sempat diliputi oleh dasar baru yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2008.
   

 • Anggota yang akan bersara pada atau selepas 1 Julai 2008 dan telah menerima Kad Pesara dan Surat Kelulusan Faedah Persaraan sebelum ini, bayaran faedah persaraan akan ditangguh sehingga Bahagian Pasca Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam menerima maklumbalas mengenai opsyen pilihan umur persaraan wajib yang akan dibuat oleh anggota berkenaan.
   

 • Tawaran pelantikan secara kontrak selepas persaraan kepada anggota yang tidak memilih untuk bersara wajib pada umur lima puluh lapan (58) tahun adalah tertakluk kepada budi bicara pihak berkuasa melantik
II.

Menghitung pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun.

 • Formula pengiraan pencen berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun merangkumi juga mereka yang telah bersara sebelum 1 Julai 2008 dan kadar baru hanya akan dibayar pada 1 Januari 2009 tanpa tunggakan.
   

 • Dasar baru ini tidak memberi kesan kepada mereka yang mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira tiga ratus (300) bulan atau kurang.
   

 • Contoh 1 : Pegawai mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama 365 bulan dengan gaji akhir sebanyak RM2000.00

Pencen pada 31.12.2008

Pencen mulai 1.1.2009


300 bulan/600 x RM2000.00

= RM1000.00 sebulan
 


360 bulan
/600 x RM2000.00

= RM1200.00 sebulan

(*) Pegawai yang mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama 300 bulan atau lebih akan menerima tambahan 20% daripada pencen yang dihitung mengikut dasar lama.

 • Contoh 2 : Pegawai mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama 322 bulan dan gaji akhir yang diterima ialah RM2000.00

Pencen pada 31.12.2008

Pencen mulai 1.1.2009

 
300 bulan /600 x RM2000.00

= RM1000.00 sebulan 
 

 
322 bulan
/600 x RM2000.00

= RM1073.33 sebulan

 

III.

Pencen terbitan akan dibayar 100 peratus kepada ahli keluarga gemulah mulai tarikh tersebut.

 • Contoh 3 : Pegawai A  mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama 290 bulan. Gaji terkahir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000.00. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia, berapakah kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009?

Pencen Terbitan sebelum susut

Pencen Terbitan Selepas 12 ½ tahun (susut menjadi 70%)

Pencen Terbitan mulai 1 Januari 2009

290 bulan / 600 x RM2000.00
= RM966.66 sebulan

290 bulan / 600 x RM2000.00 x 70%
= RM676.66 sebulan

290 bulan / 600 x RM2000.00 x 100%
= RM966.66 sebulan

 • Contoh 4 : Pegawai B mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira selama 375 bulan. Gaji terkahir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000.00. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia, berapakah kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009?

  (*) Kesan dasar baru menghitung pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun dan pembayaran pencen 100% seumur hidup

Pencen Terbitan sebelum susut

Pencen Terbitan Selepas 12 ½ tahun (susut menjadi 70%)

Pencen Terbitan mulai 1 Januari 2009

300 bulan / 600 x RM2000.00
= RM1000.00 sebulan

300 bulan / 600 x RM2000.00 x 70%
= RM700.00 sebulan

360 bulan / 600 x RM2000.00 x 100%
= RM1200.00 sebulan

 

IV.

Ibu atau bapa pegawai yang meninggal dunia tanpa meninggalkan waris akan dibayar pemberian sekali gus atau ex-gratia dan bukan pencen terbitan mulai 1 Januari 2009.

 • Ex-Gratia akan dibayar hanya kepada ibu atau bapa kepada pegawai yang meninggal dunia dalam perkhidmatan awam tanpa meninggalkan ahli keluarga tanggungan.

 • Formula pengiraan ex-gratia sedang diperhalusi olej Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia bersama dengan Seksyen Pasaran Kewangan dan Aktuari, Perbendaharaan Malaysia.